3D Design

ตกแต่ง 3D ก่อนให้คุณมองเห็นถึงความพอใจ


ตกแต่ง ภายใน

บ้านพักอาศัย หรือทาวน์เฮ้าส์ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับ ชีวิตคนเรา เป็นที่พักพิงทั้งกายและใจ ครึ่งหนึ่งของชีวิตคนเรา ต้องอาศัยอยู่ที่บ้าน  ดังนั้นการตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ และสร้าง ความสะดวกสบายให้แก่ผู้อาศัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก อีกทั้งยัง สะท้อนบุคลิกภาพ และรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ


ก่อสร้าง อาคาร

การออกแบบบ้านแต่ละหลัง  ต้องได้รับข้อมูลจากเจ้าของบ้าน ว่าต้องการได้บ้านรูปแบบใด เราเลือกสรรวัสดุที่จะใช้ในการ ก่อสร้าง ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในการก่อสร้างทุกขั้นตอน มุ่งมั่นที่จะให้ได้ผลงานคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และพึงพอใจของท่านทุกประการ


ภูมิสถาปัตย์ ภูมิทัศน์

สวนภายในบ้าน เป็นการสร้างบรรยากาศ จำลองธรรมชาติ เพื่อ ให้รู้สึกผ่อนคลาย เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียดจาก ชีวิตประจำวัน  และยังเป็นที่ต้อนรับแขก หรือเป็นที่ทำกิจกรรม ร่วมกันของคนในครอบครัวได้อีกด้วย